Magazine online (72.4 mb)
Visitors Counter
Total Visits1302748
Total Unique 383360
Visitors Month 23341
Visitors Week 6614
Visitors Today 318
More statistics
ขอแสดงควมยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีพุทธศักราช 2560
Post Date: 3 ตุลาคม 2560
ขอแสดงควมยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีพุทธศักราช 2560

มอบเงินสนับสนุนให้แก่หอประวัติ
Post Date: 3 ตุลาคม 2560
ทางสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. มอบเงินสนับสนุนให้แก่หอประวัติ เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน ในวันที่ 3 ต.ค. 2560

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมัยที่ 11
Post Date: 2 ตุลาคม 2560


VTR รำลึก ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข
Post Date: 28 กันยายน 2560
เชิญติดตาม VTR รำลึก ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข


สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ถวายพวงมาลาในวันมหิดล 24 ก.ย. 2560
Post Date: 24 กันยายน 2560
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ถวายพวงมาลาในวันมหิดล 24 ก.ย. 2560

ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ม.อ. คนใหม่
Post Date: 15 กันยายน 2560
ดาวน์โหลดใบสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ม.อ. คนใหม่

เสวนา “นวัตกรรมการค้าเพื่อพัฒนาภาคใต้”
Post Date: 8 กันยายน 2560
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา จัดเสวนาประธานหอการค้า 3 จังหวัด

กำหนดการเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่
Post Date: 24 สิงหาคม 2560


50 ปี วิศวะ ม.อ. : กิจกรรมภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Post Date: 9 กันยายน 2560
เชิญศิษย์เก่าร่วมกิจกรรมภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในวันที่ 9 กันยายน 2560

ความก้าวหน้าการจัดสร้างศิลาศิษย์
Post Date: 23 สิงหาคม 2560
รับชมภาพความก้าวหน้าของการจัดสร้างศิลาศิษย์
และเชิญร่วมพิธีเปิดในวันที่ 9 ก.ย. 60สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
© Copyright 2012 www.psuengineer.org All rights reserved