Magazine online (72.4 mb)
Visitors Counter
Total Visits1767665
Total Unique 570722
Visitors Month 34933
Visitors Week 7266
Visitors Today 642
More statistics
<< ย้อนกลับ
ข่าวศิษย์เก่าภาควิชาไฟฟ้ากลับมาร่วมพัฒนาภาควิชาฯ
สารจากหัวหน้าภาควิชาไฟฟ้าขอบคุณและชื่นชมศิษย์เก่าทุกท่านที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจ ระดมเงินทุน ในการร่วมพัฒนาภาควิชา และการซ่อมชุดทดสอบ ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าจากคุณนิคม สุขอนันตธรรม EE Neer'10 ใน 7 Days of Machine Laboratory Renovation

ารจาก รศ.ดร. ณัฏฐา จินดาเพ็ชร์ หัวหน้าภาควิชาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์…….

ขอบคุณความเสียสละของพี่นิคม สุขอนันตธรรม EE 10 และศิษย์เก่าทุกท่านกับ7 Days of Machine Laboratory Renovation

ใน “โครงการศิษย์เก่าร่วมแรงร่วมใจ ปรับปรุงพัฒนาห้-องปฏิบัติการไฟฟ้า สู่ความเป็นเลิศในประเทศ”

จากการเริ่มต้นระดมทุนเพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการไฟฟ้า เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 โดยพี่รุ่งฤทธิ์ ศรีเมฆารัตน์ EE22 เป็นคนเปิดประเดิม จากนั้นมีการกระตุ้นจากพี่ๆ โดยเฉพาะพี่คณณัฏฐ์ คณนา EE15 และอีกหลายท่านจนเอ่ยนามไม่หมด สามารถระดมทุนได้ห้าแสนแรกภายในเวลาเพียง 10 วัน จนปิดรับได้เงินมาทั้งหมด  759,600 บาท ถือเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิดวะไฟฟ้า ดงยาง) ที่ระลึกถึงถิ่นที่ให้ความรู้ และความเอื้ออาทรให้รุ่นน้องได้มีโอกาสศึกษาและฝึกทักษะ สู่การประกอบอาชีพที่มั่นคง เจริญก้าวหน้าต่อไป

จากที่ได้สอบถามคุณนิคม สุขอนันตธรรม EE Neer'10  การดำเนินการซ่อมชุดทดสอบในครั้งนี้ใช้เวลา 7 วัน โดยมีน้องๆนักศึกษาภาคไฟฟ้าร่วมดำเนินการเป็นการสอนงานแบบ On The Job Training ไปด้วย ดังนี้
 

1.ซ่อมชุดทดสอDC Dynamometer-Synchronous four-machine demonstration set

ประกอบด้วย DC dynamometer ที่เชื่อมต่อเพลาโดยตรงกับ synchronous machine ที่เหมือนกัน 2 ชุด และเพลาของทั้ง 2 ชุดนี้เชื่อมต่อกันโดยตรงผ่าน coupling ที่สามารถปลดออกได้บน rotor ของ synchronous machine แต่ละชุด มีหน้าปัดหรือ dial แสดงมุมเป็นองศา เพื่อใช้บอก rotor angle ในขณะที่ synchronous machine กำลังจ่ายโหลด machine ทั้ง4ตัวชำรุดตามอายุการใช้งาน

ผลการซ่อม สามารถนำเอา machine ทั้ง4ตัวนี้กลับมาใช้งานได้
 

2. คณะทำงานช่วยกันตรวจสอบ Internal wiring ชุดทดสอบ Test Bench 2 ชุด เสมือนชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ ตั้งแต่ได้รับอุปกรณ์นี้มา(ส่วนกลางจัดซื้อมาให้ โดยที่ภาควิชาไฟฟ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง) ยังไม่มีการใช้งานเนื่องจากคู่มือการใช้งานไม่ครบถ้วน 

หลังจากได้เช็ค Internal wiring แล้ว ชุดทดสอบทั้งสองนี้สามารถนำมาใช้งานได้
 

3. คณะทำงานช่วยกันตรวจสอบ selector switch ของ load resistor ที่ชำรุด และสั่งซื้อ selector switch ตัวใหม่ โดยได้รับความช่วยเหลือจากคุณโกมล N15
 

คณะทำงานสามารถซ่อม power lab ที่ชำรุดให้กลับมาใช้งานได้ ทำให้น้องๆนักศึกษาจะได้มีเครื่องมือทดสอบดังกล่าวใช้งา

 

 โพสเมื่อ: 1 ตุลาคม 2561

ผู้ชม: 515

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
© Copyright 2012 www.psuengineer.org All rights reserved