Magazine online (72.4 mb)
Visitors Counter
Total Visits1642794
Total Unique 512181
Visitors Month 26932
Visitors Week 6312
Visitors Today 320
More statistics
<< ย้อนกลับ
เรื่องราวการดำเนินโครงการ "พะตงโมเดล"
เรื่องราวการดำเนินโครงการ "พะตงโมเดล" ตั้งแต่ ตุลาคม 2560-มกราคม 2561
เรื่องราวของโครงการ
1. เริ่มจาก คุณมนูญ แสงจันทร์ศิริ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มใต้ร่มบุญ
มีความต้องการชุดอุปกรณ์เครื่องผลิตน้ำส้มควันไม้ เพื่อการทำเกษตรอินทรีย์
จึงเข้ามาติดต่อที่ศูนย์บ่มเพาะ ม.อ. และพบพูดคุยกับนักวิจัย
2. ในช่วงนั้นมีโครงการคูปองวิทยาศาสตร์เพื่อโอทอป ปี 2560
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ทางนักวิจัยนำโดย
รศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร และวิศวกรโครงการ คุณดิเทพ สงรักษา
จึงเขียนข้อเสนอโครงการขอทุน
3. ได้รับทุนสนับสนุนจาก วว. จึงเริ่มดำเนินการ
โดยทางชุมชนได้ตั้งกลุ่มผู้ผลิตน้ำส้มควันไม้ขึ้นมาจากการรวมตัวของชาวบ้านเกษตรกรที่มีอาชีพตัดยางแต่รายได้ไม่เพียงพอ
จึงต้องการหารายได้เพิ่ม และบางท่านโดน Lay off จากบริษัทเอกชน
จึงพร้อมที่จะทำโครงการ
4. ระหว่างดำเนินโครงการได้มีการพูดคุย ประชุม
เพื่อรับทราบความต้องการด้านอื่นๆ
ของชุมชนที่จะสามารถนำเทคโนโลยีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และศิษย์เก่าฯ
มาประยุกต์ใช้
5. สมาคมฯ โดยทีม จ.สงขลา จึงได้เข้าร่วมพูดคุยกับชุมชน
รวบรวมนักวิจัยและศิษย์เก่าที่มีศักยภาพ
นำเสนอโครงการเพื่อขอเงินสนับสนุนส่วนหนึ่งจากสมาคมฯ เป็นจำนวนเงิน 100,000
บาท ซึ่งเป็นเงินจากส่วนของการช่วยเหลือน้ำท่วม มาใช้ในการนี้ก่อน
6. ตกลงดำเนินโครงการพะตงโมเดล โดยมีการใช้เงินในโครงการจริงเป็นเงิน 119,000
บาท
  1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์จำนวน 2 ชุด ขนาด 3.6 kW/ชุด
ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์แผงโซลาร์เซลล์และการติดตั้งจากศิษย์เก่าฯ
คุณสมบุญ แซ่ชั่น รุ่น 17
  2. เครื่องผลิตน้ำส้มควันไม้ ได้รับงบประมาณจากโครงการ วว.
  3. ระบบควบคุมการพ่นน้ำสำหรับควบคุมความชื้นของโรงเพาะเห็ดแครง 20,000 บาท
  4. บ่อหมักแก๊สชีวภาพหรือไบโอแก๊สจากมูลสัตว์ จำนวน 2 ชุด 50,000 บาท
  5. เงินบริหารโครงการ เช่น ค่าน้ำมันรถ ค่าอาหาร 10,000 บาท
  6. ค่าติดตั้งป้าย/ไวนิล แนะนำโครงการ 20,000 บาท
  7. ค่าพิธีเปิด 19,000 บาท


โพสเมื่อ: 2 มีนาคม 2561

ผู้ชม: 280

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
© Copyright 2012 www.psuengineer.org All rights reserved