Magazine online (72.4 mb)
Visitors Counter
Total Visits3097495
Total Unique 1021538
Visitors Month 20511
Visitors Week 6270
Visitors Today 86
More statistics
รายละเอียดตำแหน่งงาน
บริษัท บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
ตำแหน่งงาน พนักงานบำรุงรักษาเครื่องกล
จำนวน 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน
วันที่ประกาศ 1 กันยายน 2564
ระยะเวลารับสมัคร ถึง 27 กันยายน 2564
รายละเอียดงาน - ปฎิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องกลโรงไฟฟ้า
- จัดเตรียม ตรวจสอบ และจัดทำ Spare Parts หรือวัสดุที่ต้องใช้ในงานบำรุงรักษา
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานบำรุงรักษาเพื่อให้งานปฎิบัติสำเร็จ
- รายงานการปฎิบัติงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะกับหัวหน้าชุด หรือ ผู้บังคับบัญชา
- วิเคราะห์ปัญหาอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า และจัดเก็บข้อมูลประวัติการบำรุงรักษา
- ฯลฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร - ช่างกลโรงงาน
- เพศชายอายุไม่เกิน 27 ปี นับถึงวันที่สมัคร
- ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือพ้นภาระผูกพันทางทหาร
- วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างกลโรงงาน (จบ ปวช.ช่างกลโรงงาน)
- เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
- ฯลฯ
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
สอบถามเพิ่มเติมโทร.
075-529173 ต่อ 2030-2031
 
 
 
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
© Copyright 2012 www.psuengineer.org All rights reserved