Magazine online (72.4 mb)
Visitors Counter
Total Visits3054362
Total Unique 1002298
Visitors Month 23002
Visitors Week 23002
Visitors Today 690
More statistics
<< ย้อนกลับ
สมชาย นิติกาญจนา (Neer6 ME) ผู้บุกเบิกปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนหมักมูลสุกรและรกหมู
“เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์” นำของเสียกลับมาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสียในฟาร์ม การนำของที่จะถูกกำจัดทิ้งมาใช้ประโยชน์ นับเป็นกระบวนการในอุดมคติของโรงงานผู้ผลิต ที่สามารถนำของเสียกลับมาสร้างมูลค่าขึ้นได้อีกครั้ง


“เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์” นำของเสียกลับมาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสียในฟาร์ม

การนำของที่จะถูกกำจัดทิ้งมาใช้ประโยชน์ นับเป็นกระบวนการในอุดมคติของโรงงานผู้ผลิต ที่สามารถนำของเสียกลับมาสร้างมูลค่าขึ้นได้อีกครั้ง ทั้งในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ และพลังงาน

บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ และการเลี้ยงสุกร ได้นำของเสียกลับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนจาก iTAPในโครงการ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนหมักมูลสุกรและรกหมู” โดยในโครงการนี้ ผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้ามาช่วยพัฒนาสูตรปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเม็ดจากกากตะกอนของบ่อก๊าซชีวภาพ และปุ๋ยชนิดน้ำจากรกหมู รวมทั้งศึกษาต้นทุน และทดสอบประสิทธิภาพของปุ๋ยสูตรต่างๆ ที่ผลิตขึ้นในแปลงเกษตร ที่ใช้ทำนาข้าว พืชผัก พืชไร่ และผลไม้ จนสำเร็จ

บ่อก๊าซชีวภาพที่ใช้หมักมูลสุกรเพื่อนำมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์

บ่อก๊าซชีวภาพที่ใช้หมักมูลสุกรเพื่อนำมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถนำของเสียจากระบบบำบัด BIOGAS และของเหลือจากการเลี้ยงสุกรจำนวนมากมาผลิตเป็นปุ๋ยตามสูตรที่เหมาะสม และนำออกวางจำหน่ายในท้องตลาดได้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสียในฟาร์มได้อีกทางหนึ่ง

สำหรับการนำของเสียมาแปรรูปเป็นพลังงานนั้น ทำได้โดยการนำมูลสุกรมาลงบ่อหมักแบบไร้อากาศในระบบบำบัด BIOGAS จากการหมักจะได้ก๊าซมีเทน ซึ่งสามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันเตาเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ได้ ยังช่วยยับยั้งภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง

สมชาย นิติกาญจนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด กล่าวเสริมว่า “นอกจากได้ก๊าซมีเทนแล้ว น้ำที่ได้จากระบบบำบัดจะมีคุณภาพดีขึ้น ค่าความสกปรกหายไปประมาณ 90% และจะนำไปหมักต่อจนได้น้ำสะอาดที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งโครงการนี้บริษัทฯ ได้ขอรับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ จากโครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมภาคเอกชน สวทช.

นอกจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับการนำของเสียที่เกิดจากระบบบำบัด BIOGAS มาแปรรูปให้เกิดมูลค่าในการสร้างผลิตภัณฑ์และพลังงานทดแทนแล้ว บริษัทฯ ยังขอรับการสนับสนุนจากiTAP อย่างต่อเนื่อง ในโครงการ “การผลิตอาหารเสริมชีวภาพสำหรับสุกรในระดับห้องปฏิบัติการ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสูตรอาหารเสริมชีวภาพสำหรับสุกร 4 สูตร คือ กากถั่วเหลืองหมัก ข้าวโพดหมัก ข้าวหมัก และรำข้าวหมัก ที่มีคุณสมบัติทางเคมีและชีววิทยาเทียบเท่าอาหารเสริมตัวอย่างจากต่างประเทศห้องปฏิบัติการ
 ห้องปฏิบัติการ

ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ได้ตรวจสอบส่วนประกอบและคุณสมบัติทางเคมีและชีววิทยาของอาหารเสริมตัวอย่าง คัดเลือกจุลินทรีย์เพื่อเป็นต้นเชื้อ และพัฒนากระบวนผลิตอาหารเสริมชีวภาพในระดับห้องปฏิบัติการ ผลจากโครงการทำให้บริษัทฯ ได้ทราบองค์ประกอบหลักทางเคมีและชีวเคมีของอาหารเสริมตัวอย่าง รวมถึงเชื้อจุลินทรีย์ที่เหมาะสมในการเป็นต้นเชื้อสำหรับการหมักกากถั่วเหลือง ข้าวโพด ปลายข้าว และรำข้าวเจ้า รวมทั้งได้ทราบสูตรอาหารที่เหมาะสมในการผลิตอาหารเสริมสำหรับเลี้ยงสุกร

บจก. เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ คงจะเป็นโรงงานในอุดมคติสำหรับหลายๆ โรงงานที่เน้นการวิจัยพัฒนาการทดลองที่มีประสิทธิภาพ จนสามารถนำของเสียกลับมาสร้างประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

เว็บไซต์ บจก. เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ http://www.spmgroup-thailand.com

(ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.creativeenterprise.in.th)


ข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 3 กันยายน 2555, 18:01:23 น.


สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
© Copyright 2012 www.psuengineer.org All rights reserved